digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Snovi u islamu: Vrste snova

Autor: Mensur Valjevac Septembar 11, 2015 0

Muhammed, alejhis-selam, je bio živi Kur'an u čijem životu su do svoje punine došla značenja savršenih Allahovih Imena i kur'anskih sadržaja.

Njega je odgojio njegov Gospodar i njegov ponašanje je potpuno i bez manjkavosti. Čovječanstvo je puninu svoga postojanja i progresa dostiglo u životu Muhammeda, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, a ljudski potencijali dovedeni su do savršenstva. Kulminacija ljudskog roda i sveukupnog postignuća ove vrste jeste njegov životni put. Ako neko kaže da je čovječanstvo današnjice naprednije u civilizacijskom, tehničkom i inom smislu mi primjećujemo da ljudski rod samo silom tehnike 'vlada’ prirodom, a onome koji je bio savršeno moralan, bojazan i grijeha se čuvao Gospodar njegov podčinio je prirodu na očigled drugih ljudi; od oblaka koji mu je pravio hlad, stabala i životinja koje se mu padali ničice, vode koja je potekla iz njegovih mubarek ruku, raspuknuća mjeseca, pa do uzdignuća (Mi'radž) kroz sav stvoreni Univerzum. Za ljudski rod i civilizaciju značajniji je način na koji je on, na primjer sjedio, jeo, čistio svoje tijelo ili tumačio snove... od spuštanja Apola na Mjesec. Kako je samo bilo njegovo postupanje prema porodici, komšijama, ashabima i općenito svim ljudima, a tek njegove riječi i usmjeravanja, a on nikada nije nešto govorio ili zahtijevao što i sam nije činio. Koliko je značajna njegova uloga na ovome svijetu još je značajnija njegova, sallallahu alejhi ve selleme, onosvjetska dimenzija. U kaburu će ljudi biti pitani za njega, a na Ahiretu on će biti postavljen na "premijerski" položaj (mekami-mahmud), na Danu, u kojem će sve stvoreno biti potrebno njegovom zagovaranju i dovi, čak i Ibrahim, alejhis-selam.[i]

Do danas u Bosni, hvala Allahu Uzvišenom, objavljena su četiri tumača snova. Prvi od Ibn Sirina, VELIKI TUMAČ SNOVA, kojeg je preveo naš uvaženi šejh Salih ef. Ibrišević, drugi, SNOVI I NJIHOVA ZNAČENJA, koji je priredio profesor dr. Šefik Kurdić, Nablusijev TA'TĪRUL-ENĀM FĪ TA'BĪRIL-MENĀM,[ii] u prijevodu Nurke efendije Karaman i TUMAČ SNOVA Muhammeda Bekra Ismaila.[iii] Kako je tumačenje snova kur'ansko-hadiska kategorija a samim time i segment našeg ukupnog vjerovanja ta četiri tumača snova velika su blagodat za vjernike i sve ljude koji traže uputu.

"Trebalo bi o ovoj temi daleko opširnije pisati i ponuditi islamski pogled na nju. Stoga bismo preporučili svima onima koji mogu doprinijeti na ovom polju da se pozabave ovom oblašću. Smatramo da bi bio grijeh pustiti mumine da na pitanja o snu traže odgovore u neispravnim tumačenjima."[iv]

U našem radu ćemo elaborirati slijedeća pitanja u vezi sa metodologijom tumačenja snova:

 1. Snovi su dio vjerovjesništva
 2. Vrste snova
 3. Propisi kazivanja i tumačenja snova
 4. Pozitivno tumačenje
 5. Izmišljanje i uveličavanje snova
 6. Uznemirujući snovi
 7. Sno/viđenje Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme
 8. Tefsīr, ta'bīr, te'vīl.
 9. Tumačenje snova i međuljudski odnosi
 10. Lijepi snovi
 11. Optimizam u životu

 

 

 1. Snovi su dio vjerovjesništva

 

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, je govorio:

"Poslanstvo (risalet) i vjerovjesništvo (nubuvvet) je prekinuto i nema poslanika poslije mene, ni vjerovjesnika." To je ljudima teško palo, pa je on rekao: "Ali, imaju mubešširati (donosioci radosnih vijesti)." Upitali su: "Allahov Poslaniče, a šta su mubešširati?" Odgovorio je: "San muslimana; on je jedan od dijelova vjerovjesništva (nubuvvet)."[v] "Dobar san je sedamdeseti dio vjerovjesništva."[vi] "San vjernika (mu’mina) je četrdeset i šesti dio vjerovjesništva (nubuvveta)."[vii] U nekim predajama se kaže: "San muslimana je četrdeset i šesti dio vjerovjesništva (nubuvveta)…."[viii] Buharijina predaja glasi: "Dobar san od dobrog čovjeka je četrdeset i šesti dio vjerovjesništva."[ix]

U najvećem broju predaja spominje se " četrdeset i šesti dio". Druge predaje koje spominju: "dvadeset i šesti dio", "četrdeseti dio" "četrdeset i četvrti dio", četrdeset i peti dio", "četrdeset i deveti dio" "pedeseti dio" i "sedamdeseti dio" govore o stajnu (hal) snivača, ako je grješnik njegov san je sedamdeseti dio, a ako je dobri njegov san je četrdeseti i veći dio.[x]

"Vjerovjesnička poruka Muhammeda a.s. je kompletirana za dvadest i tri godine, od kojih je šest mjeseci Objava dolazila u snu. Ovaj podatak, koji prenosi h. Aiša r.a., ne znači da su istiniti snovi Allahovog dž.š. Poslanika a.s. prestali nakon šest mjeseci. Njime se kazuje da je prvih šest mjeseci Objava dolazila u snu, a to je četrdeset šesti dio perioda od dvadeset i tri godine."[xi]

U hadisima su spomenute i druge osobine koje su po procentualnoj zastupljenosti u vjerovjesništvu na daleko većem stupnju vrijednosti od snova:

"Dobro postupanje, lijepo ponašanje i umjerenost su dvadeset i peti dio vjerovjesništva."[xii]

"Lijepo ponašanje, razboritost i umjerenost su dvadeset i četvrti dio vjerovjesništva."[xiii]

Hadise koji govore o dijelovima vjerovjesništva, prema islamskim učenjacima, treba razumjeti u smislu (u)osvajanja i priskrbljivanja nekih vjerovjesničkih osobina, jer vjerovjesništvo (cjelovito) je nešto što se dobija, a nikako stiče i zarađuje i ono je počast koja je darovana vjerovjesnicima i poslanicima, a zapečaćeno je sa Muhammedom, sallallahu ’alejhi ve alihi ve selleme.[xiv]

 

 1. Vrste snova

 

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, je rekao: "Kada se vrijeme približi - kada je vrijeme približno (izakterebezzemān) teško da je san muslimana lažan. Najistinitijih snova među vama su oni koji su najistinitiji u govoru. San muslimana je četrdeset i peti dio vjerovjesništva. Snovi su trovrsni: viđenje dobrog kao radosti od Allaha, viđenje koje je rastuživanje i zastrašivanje od šejtana, viđenje onog čime je čovjek opterećen. Kada neko od vas usnije nešto neprijatno neka ustane, klanja (nafilu) i neka to ne priča svijetu."[xv]

Po jednom tumačenju sintagma "izakterebezzemān" odnosi se na ahiriz-zeman, tj. blizinu Posljednjeg dana, a po drugom na periode godine (sredina jeseni i proljeća) kada su približni dužina dana i noći. Na to bi mogao da ukazuje i sljedeći hadis: "Najistinitiji snovi su u posljednjim časovima noći (bil-eshār).", tj. pred zoru.[xvi]

Prva vrsta snova se tumači, na drugu se uopće ne obraća pažnja, a treća vrsta je nešto uobičajeno za svakoga, tj. da neko sanja ono o čemu mnogo razmišlja, zbog čega je zabrinut, pogotovu snovi bolesnika i sl. Ni ovoj vrsti snova ne daje se poseban značaj.

 

[i] Sahihu Muslim, 4/561., hadis br. 820.

[ii] Abdulgani en-Nablusi, Nablusijev tumač snova, Libris, 2004.

[iii] Muhammed Bekr Ismail, Tumač snova, (preveo Amrudin Hajrić), New Edition, Sarajevo, 2008.

[iv] Ibn Sirin, Veliki tumač snova (preveo Salih ef. Ibrišević), iz predgovora šejha Salih efendije Ibriševića, drugo izdanje, Tuzla, 1416/1998., str. 8.

[v] Sunenut-Tirmizi, 4/533., hadis br. 2272.

[vi] Sahihu Muslim, 4/1775., hadis br. 2265.

[vii] Sahihu Muslim, 4/1773., hadis br. 2263.

[viii] Sunenut-Tirmizi, 4/536., hadis br. 2279.

[ix] Sahihul-Buhari, 6/2562., hadis br. 6582.

[x] Vidjeti: Šerhun-Nevevi ala Sahihi Muslim, 15/21. i: Mensur Ali Nasif, Et-Tadžul-džami'u lil-usuli fi ahadisirResuli, 4/304.

[xi] Midhat Čelebić, Put Islama kroz prostor i vrijeme, Ilmijja, Sarajevo, 1995., str. 58.

[xii] Sunenu Ebi Davud, 4/247., hadis br. 4776.

[xiii] Sunenut-Tirmizi, 4/366, hadis br. 2010.

[xiv]’Avnul-ma’bud - Šerhu suneni Ebi Davud, 13/134-135.

[xv] Sahihu Muslim, 4/1773., hadis br. 2263.

[xvi] Sunenut-Tirmizi, 4/534, hadis br. 2274.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine