50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg
Smrt je nastavak života duše bez tijela. Jedino što nosimo sa sobom od ovoga svijeta u Berzeh i na Drugi svijet jesu naša djela (dobra ili loša).
Imaju deseci mjesta gdje Kurʼān ukazuje na Božiju svemoćnu veličinu kroz isticanje i spominjanje mnogih oblika trenutačnosti u Božanskom stvaranju.
Hadis koji slijedi jasno otkriva mnogo važnih stvari: “Vrata milosti će biti otvorena onome kome budu otvorena i vrata dove! Allahu je najdraže da se od Njega traži zdravlje! Dova…
Znamo da se prevodio i prevodi hadis: Navikavajte djecu da klanjaju sa sedam godina, a kada budu imali deset i neće da klanjaju udarite ih!“
Na početku ove sure Allah se zaklinje sa više Svojih velikih stvorenja, ukazujući na potpunost Svoje moći i na Svoju jednost:
Ova sura je objavljena ubrzo nakon prethodne sure (Ed-Duhā), u ranom mekkanskom periodu. I ona je u cjelosti posvećena vjerovjesniku Muhammedu, a.s. U njoj se govori o važnim detaljima iz…
Pitanje: Da li je dozvoljeno konzumirati hranu u kojoj ima želatina dobivenog od svinje? Na nekim portalima sam pročitala da je takav želatin dozvoljen. 
I broj deset spominje se u Kur'anu, na devet mjesta: „Ko uradi dobro djelo, biće deseterostruko nagrađen...“ (El-En'am, 160.); „Mi odredismo da čas susreta sa Musaom bude kad se napuni trideset noći,…
Pitanje: Da li zarada od davanja instrukcija učenicima predstavlja halal zaradu?  Imam stalni posao, a instrukcije dajem učenicima radi lakšeg savladavanja gradiva, najčešće vikendom, kada sam slobodan. To mi donosi dodatni…
Stranica 1 od 126
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija