digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Deseti džuz: Jedina sura koja započinje bez bismille

Devetog dana mjeseca Ramazana se na mukabelama širom BiH uči deseti džuz, koji započinje od 182. stranice te se završava s 201. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata pet stranica sure El-Enfal te petnaest stranica sure El-Tevbe

Et-Tevbe (Pokajanje) je medinska sura, objavljena nakon sure El-Maide, a u Mushafu se nalazi iza sure El-Enfal. Ima 129 ajeta.

Ovo je posljednja potpuno objavljena sura Muhammedu, a.s., prije njegovog preseljenja na bolji svijet.

Objavljena je nakon bitke na Tebuku, u vrijeme kada se islamsko društvo spremalo za širenje van teritorije Arapskog poluostrva i dostavljanje islama drugim narodima. Broj muslimanske vojske na ovom pohodu je iznosio preko 30 hiljada. Zanimljivo je da Tevbe dolazi poslije sure El-Enfal koja opisuje Bitku na Bedru kada je muslimanska vojska brojala svega 313 vojnika, kao da se poručuje učačima Kur'ana da uvide razliku između okolnosti ovih dviju bitaka, njihovih propisa i posljedica.

Bitka na Tebuku je jedna od onih bitaka u kojima je razotkriven najveći broj munafika (licemjera), jer su mnogi od njih ostali u Medini, a uz njih je bila i nekolicina vjernika koji su izostali zbog svoje lijenosti.

Sura Et-Tevbe je jedino kur'ansko poglavlje koje ne započinje s bismillom. Prema mišljenju većine uleme, razlog za to se krije u tome što veći dio sure govori o nevjernicima i munaficima, a oni su uskraćeni blagodati bismille i milosti koju ona nosi. Ova sura nosi i druga imena, poput 'Ona koja sramoti', jer je u njoj pobrojano 55 svojstava munafika, 'Ona koja otkriva', jer je razotkrila sramote nevjernika, te 'Sablja' jer je poglavlje s najviše poziva na borbu i upozoravanje na poniženje. Kad sve to uzmemo u obzir, postavlja se pitanje zašto je sura ponijela naziv Et-Tevbe – Pokajanje? Kakve veze ima pokajanje s svojstvima munafika, mušrika i pozivima na sukob?

Et-Tevba je objavljena neposredno pred završetak Objave i pred smrt Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Uprkos tome što iznosi prijetnje njevjernicima i munaficima i poziva vjernike na odbranu vjere, ona ipak ostavlja otvorena vrata pokajanja svim kategorijama ljudi. Ona poziva na pokajanje munafike i nevjernike, daje im novu priliku i šansu da se poprave. Pogledajmo koliko se samo u njoj spominju riječi: „Pa ako se pokaju, bit će im dobro...“

Ako bismo brojali koliko puta se ponavlja riječ 'tevba - pokajanje' u Kur'anu, vidjet ćemo da se u suri Et-Tevbe ova riječ ponavlja 17 puta, što je više nego u bilo kojoj drugoj suri. U suri El-Bekare se 'pokajanje' spominje 13 puta, u Ali Imran tri puta, u suri En-Nisa 12, u suri El-Maida pet puta, u Hud šest puta te u suri El-En'am jednom.

Sura Tevbe ne spominje niti jedan sloj društva, a da ga ne podstiče na pokajanje: nevjernike, politeiste, otpadnike, kolebljivce, licemjere, griješnike, vjernike, pa čak i Poslanika, a.s., i časne ashabe: „Neka ti Allah oprosti (o Muhammede), što si dozvolio da izostanu, dok se nisi uvjerio koji od njih govore istinu, a koji lažu.“ Et-Tevbe, 43.

„Allah je oprostio Vjerovjesniku, i muhadžirima i ensarijama, koji su ga u teškom času slijedili, u vrijeme kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala; On je poslije i njima oprostio, jer je On prema njima blag i milostiv.“ Et-Tevbe, 117.

Uprkos tome što ova sura iznosi sramote i tajne nevjernika i licemjera, ona im upućuje poziv da se vrate svome Gospodaru i poprave se, jer im je jedini izlaz pokajanje. Pozivi na borbu muslimanima se upućuju s ciljem demoralisanja protivnika, odustajanja od sukoba i pokajanja zbog počinjenig prijestupa. Stoga, ova sura demonstrira širinu Allahove milosti koja se ogleda u prihvatanju pokajanja svih ljudi. Svako od nas može biti bolji i popraviti se, uz Božiju pomoć: „Zar ne znaju oni da jedino Allah prima pokajanje od robova Svojih i da samo On prihvaća milostinje, i da je samo Allah onaj koji prašta i da je On milostiv?!“ Et-Tevbe, 104.

 

 

 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine