Sedamnaesti džuz: Jedina sura nazvana po islamskom šartu

Autor: Redakcija Juli 03, 2015 0

Šesnaestog dana mjeseca Ramazana se na mukabelama širom BiH uči sedamnaesti džuz, koji započinje od 322. stranice te se završava s 341. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata dvije sure, El-Enbija (Vjerovjesnici) i El-Hadždž (Hadždž).

 El-Enbija (Vjerovjesnici) je mekkanska sura, objavljena nakon sure Ibrahim i ima 112 ajeta. Sura iznosi kazivanja o vjerovjesnicima i njihovoj ulozi u opominjanju i osvješćivanju čovječanstva. Oni su najodabranija Allahova stvorenja koja vode sve ljude kao dobru i sreći. Sura Vjerovjesnici spominje kako se koji vjerovjesnik obraćao svome narodu, govori o ibadetu poslanika i njihovoj odanosti Allahu, dž.š. Na kraju sure se navodi da je uvijek jedna ista poruka islama dana svim poslanicima.

Na početku sure se spominje prva uloga vjerovjesnika, a to je liječenje nemarnosti (gafleta), jer je nemar uzrok zabludi, propasti i iskrivljavanja prethodnih objava. Nemar je opasna bolest koja pogađa pojedinca i društvu, i zbog toga prva tri ajeta na nju upozoravaju: „Ljudima se bliži Čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to. I ne dođe im nijedna nova opomena od Gospodara njihova kojoj se, slušajući je, ne podsmjehuju srca rasijanih.“ El-Enbija, 1-3.

Sura El-Enbija se ljudima obraća s pitanjem: „Ko ti je uzor u životu, koga najviše voliš i čije postupke imitiraš?“ Kad bismo danas upitali mlade ljude o njihovim uzorima, koliko bi njih reklo da im je uzor recimo Ibrahim, a.s., ili Jusuf, a.s.? Koliko će ih kazati da im je uzor Muhammed, s.a.v.s., a koliko da im je uzor neki pjevač, glumac ili fudbaler? Sura El-Enbija naglašava ovo značenje i poručuje: „O ljudi, uzmite za uzore poslanika jer su oni najbolji uzori lijepog ophođenja prema Gospodaru i prema ljudima. Slijedite njih ako želite sreću i uspjeh na oba svijeta.“

El-Hadždž je medinska sura, mada je jednim dijelom objavljena u Mekki. Ima 78 ajeta. Ovo je jedina sura nazvana po nekom od islamskih temelja (šartova), iz čega se vidi velika važnost hadždža. Od prvog ajeta, sura Hadždž nam skreće pažnju na Sudnji dan, proživljenje i sakupljanje ljudi pred Allahom, dž.š., da bi kasniji ajeti bili vezani za borbu na Božijem putu, te na skrušenost i poniznost pred Allahom, dž.š. Ova sura nas obavještava da sve što je na nebesima i Zemlji čini sedždu Allahu. Pitanje je kakva je međusobna veza ovih stvari s hadždžom, islamskim obredom?

Kada čovjek obavlja veličanstveni ibadet hadždža, shvatit će poruku koju je Allah, dž.š., poslao preko sure El-Hadždž, jer je to ibadet koji ima nezamjenjivu ulogu u izgradnji i odgoju ummeta. Sura se obraća vjerniku i vjernici s porukom da se potrude da obave hadždž ispravno, poput Muhammeda, a.s., kako bi se odgojio i usvojio plemenita nače koja ova sura njeguje.

Sura započinje s podsjećanjem na Sudnji dan: „O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti!“ El-Hadždž, 1. Većina hadžijskih obreda podsjeća na Sudnji dan.

Allah, dž.š., na kraju sure Hadždž kaže: „I borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti! On vas je odabrao i u vjeri vam nije nista tesko propisao, u vjeri pretka vaseg Ibrahima...“ El-Hadždž, 78. 

Allah nam poručuje da se borimo samo zbog Njega i ni zbog kojeg drugog cilja, i to onoliko koliko je ta borba vrijedna, trudite se radi Mene onako kako Ja to zaslužujem! Ovaj ajet ukazuje da je svaka osoba koja je blagoslovljena s riječima La ilahe illallah odabrana od strane Allaha, a većina ljudskog roda to nažalost nije, oni nisu blagoslovljeni s ovim riječima i nisu blagoslovljeni s ovom istinom.

Allah vidi nešto u ljudima šehadeta La ilahe illallah,  i to je razlog zbog kojeg su odabrani. Ne može niti jedan musliman reći za sebe: „Ne vrijedim ništa“, ili „Nemam vrijednosti“, jer Allah sam kaže za svakog člana ovog ummeta: „On vas je izabrao...“ El-Hadždž, 78.

 

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro