digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Jedan od učenjaka čije ime i djelo se nerijetko napada te u isti mah i zloupotrebljava u različitim vjersko-ideološkim matricama jeste i Ibn Tejmijje. Tako je, primjera radi, vankontekstualno i tendenciozno korištenje njegovih rečenica jedan od glavnih argumenata u napadima na tesavvuf

Aiša el-Baunijja, učenjakinja i autorica mevluda iz 16. stoljeća

Pri pisanju ovog rada koristili smo 240 izvora: 120 hadiskih zbirki, 25 djela iz hadiskih nauka, 21 hanefijski fikh, 16 fikhova drugih mezheba, 1 djelo iz ahlaka, 32 tefsira, 24 arapska rječnika i 1 historiju.

Bošnjaci dali najmanje 27 velikih vezira, stotine paša i begova, stotine učenjaka kadija, mula (vrhovne građanske kadije), kaziaskere (vrhovne vojne kadije), muftije, šejhu-l-islame, imame u džamijama, hatibe, muallime u mektebima, muderrise u medresama, dekane (amide) univerziteta

Treba spomenuti i jednu negativnu pojavu novijeg datuma među našim muslimanima, a kojoj je uzrok lijenost u bogobojaznosti: redovito slijeđenje najlakšeg mišljenja u pitanjima u kojima postoji razilaženje, čak i kad je to mišljenje ne samo u suprotnosti sa stavom našeg hanefijskog mezheba, već i sa stavom sva četiri mezheba

Stranica 1 od 3

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine