digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

MUKABELA: Komentar 24. džuza

Autor: Enes Beganović April 14, 2023 0

Zbog konciznosti ovog osvrta i činjenice da se nalazimo u posljednjoj trećini mjeseca ramazana u kojoj Božija milost dostiže kulminaciju i biva oprošteno čak i najvećim grešnicima, u ovom komentaru ćemo nešto reći o Božijoj milosti i oprostu. Savremeni mufessir Muhammed Asad smatra da je osnovna ideja ovog džuza oslikana u 53. ajetu sure Zumer, za koji hazreti Alija kaže da mu je najdraži ajet u Kur'anu jer ljudima pruža najviše nade u oprost. „Reci: robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i milostiv je.“ (Zumer, 53) Ne samo da će Allah sve grijehe oprostiti onome ko Mu se iskreno tevbom obrati nego će te iste grijehe pretvoriti u dobra djela. Takav primjer milosti (Furkan, 70) nemoguće je pronaći u bilo kojoj drugoj vjeri.

Sva naša nastojanja da nam bude oprošteno prate i Bogu najbliža stvorenja tj. meleki, nosioci Božijeg prijestolja koji u svakom trenutku mole za nas Uzvišenog Allaha govoreći: „Gospodaru naš, Ti sve obuhvataš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!“ (Mu'min, 7)
Poslanik o milosti ne govori samo da bi probudio nečije emocije ili nekome pružio utjehu. On govori o sveopćoj milosti koja bi se trebala osjetiti u svim našim postupcima. Njegovim djelovanjem milost postaje zakon jer on ističe: „Milostivima će se smilovati Milostivi Bog“ ili „Budite milostivi onima na zemlji, vama će se smilovati Onaj na nebesima.“ (Hakim, Tirmizi)
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., jednom prilikom zatekao grupu ashaba koji su razgovarali i radovali se. Poslanik, s.a.v.s., im se obrati : „Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, kada biste znali ono što ja znam, više biste plakali, a malo se smijali.“ Kada su se razišli Allah, dž.š., je Poslaniku, s.a.v.s, objavio: „O Muhammede, zašto prekidaš nadu robovima Mojim u milost Moju?“ Nakon toga, Poslanik, s.a.v.s., se vratio istim ashabima i rekao im: „Radujte se (Allahovoj milosti) i budite (u svojim poslovima) umjereni i ustrajni.“

Allah je svoju milost podijelio na stotinu dijelova i svi oblici milosti koje susrećemo na zemlji su samo jedan njen dio, a preostalih 99 zadržao je kod Sebe da bi nam se smilovao na dan kada potreba za Njegovom milošću bude najveća. U suri En'am Allah nas obavještava na dva mjesta da je jedina stvar koju je Sebi stavio u zadatak i propisao to da će biti milostiv prema svojim robovima. U jednoj hadisi-kudsijji ističe da će Njegova milost uvijek prethoditi Njegovoj srdžbi. Sljedeća slika Božije milosti tjera svaki strah iz naših srca. Naime, prenosi se da je Poslanik, a.s., rekao: „Nema dana da nebo ne kaže: „Gospodaru, dozvoli mi da u komadima padnem na čovjeka, jer on prima Tvoja dobra, a odbija da Ti se zahvali.“ Nema dana da Zemlja ne kaže: „Gospodaru dozvoli mi da progutam čovjeka jer on jede Tvoje blagodati, a odbija da Ti se zahvali.“ Nema dana da brda ne kažu: „Gospodaru dozvoli nam da smrvimo čovjeka, jer se on koristi Tvojim blagodatima, a neće da Ti se zahvaljuje“. Allah im svima odgovara: „Da ste ga vi stvorili i vi biste mu se smilovali. Pustite vi Mene i Moje robove. Ako se pokaju, Ja sam im prijatelj, a ako se ne pokaju, Ja sam njihov liječnik.“ Gospodaru naš, ukaži nam dio Svoje neizmjerne milosti i učini nas dostojnim Poslanikovog zauzimanja na budućem svijetu.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine