digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

MUKABELA: Komentar 26. džuza

Autor: Kadrija Murić April 16, 2023 0

U ovom kur'anskom džuzu nalaze se sure: Ahkaf, Muhammed, Feth, Hudžurat, Kaf i Zarijat koje obiluju prelijepim uputama, porukama i poukama.

Na početku ovog džuza srećemo se s najvažnijim životnim temama jednog čovjeka. Uzvišeni Allah ukazuje na Njegovu veličinu, značaj imana - vjerovanja u Njega kao i na pogubnost nevjerovanja tj. negiranja Njegove moći i vlasti nad svime. Vjerovanje i oslanjanje na Njega Jedinog Gospodara je izvorište vječitih inspiracija i snage ljudskih bića kada klonu ispred poteškoća i iskušenja. Njegova obećanja da će pobrisati grijehe Njemu odanim i pokornim robovima je vječiti motiv da smorena ljudska bića nađu snage da koračaju dalje kroz život pun kušnji i prepreka. O tome Uzvišeni Allah kaže: „Allah će poništiti djela onih koji ne vjeruju i od puta Njegova odvraćaju. A onima koji vjeruju i dobra djela čine i vjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu – a to je Istina od Gospodara njihova – On će preko hrđavih postupaka njihovih preći i prilike njihove će poboljšati, zato što nevjernici slijede neistinu, a vjernici slijede Istinu od Gospodara svoga. Tako Allah navodi zbog ljudi primjere njihove.“(Muhammed, 1-3)

Moralna načela koja su u ovom džuzu potencirana i pojašnjena su jasni putokaz vjernicima, da su upravo oni ti koji su zastupnici najuzvišenijeg morala. Vjernici koji su svojim životima očigledna potvrda visokih moralnih vrijednosti neprestano inspirisani kur'anskim tekstom, vođeni imanskom snagom uvijek nalaze rješenje i pravi su primjer današnjoj civilizaciji kako to treba izgledati čovjek, pokoran Bogu, dž.š., kompatibilan na svim meridijanima i u susretu sa svim različitostima. Kur'an o tome kaže: „O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, nekā sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno – zato se bojte Allaha; Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je. O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.“(Hudžurat, 12-13)

Kontinuirano čitanje Kur'ana osnažuje vjernika, vječita mu je inspiracija, ne dopušta mu samovoljno lutanje i tumaranje, već ga usmjerava na najbolja i najčudnija rješenja, koja su nekad sakrivena i nejasna. Međutim, vjernik čvrstim vjerovanjem korača dalje, iako ne zna da mu Gospodar Njegov na kraju priprema nešto prelijepo, za što je on čeznuo a nije ni slutio kakve nagrade, radosti i nezamislive poklone će od neograničene Allahove milosti dobiti. Zato se vjernik i vjernica ne umaraju od ibadeta i pokornosti Uzvišenom Allahu sve dok su živi.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine