digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Znakovi slabljenja imana

Autor: N.B. Maj 14, 2020 0

Allah dž.š. u Kur'anu kaže: ˝Potom srca vaša otvrdnuše, kao kamen ili još tvrđa postaše˝ ( El Bekareh,74).˝ Muhammed, a.s. je rekao: ˝Svim mojim sljedbenicima bit će oprošteno, osim onima koji grijehe javno čine..˝

Neki ljudi pretjeraju u griješenju i izgube i stid, a njihova srca potpuno zamru, pocrne i Allah dž.š. ih zapečati. O Allahovom pečačenju griješničkih srca, sluha i vida se govori u mnogim Kur'anskim ajetima.Najveća tragedija i katastrofa za okorjelog griješnika je upravo pečačenje srca, koji više nije u mogućnosti da spoznaje istinu, već postaje obična pumpa za krv.Kada pregori sijalica, ona više ne može da svijetli, ako duže vrijeme para i vlaga dolaze na ogledalo u kupatilu ono će pocrniti, jer će sa njega spasti sjaj. Mnogo je slabosti u imanu, a mi ćemo navesti samo neke sa kraćim komentarom.

Nemarnost spram pobožnosti

Neki klanjači ili učači Kur'ana ne doživljavaju duhom ljepotu ovih ibadeta, već ih samo formalno izvršavaju, da bi odužili dug. Njihovi pokreti u namazu se svode samo na puka pregibanja, na fiskulturu. Namaz ostavljaju za kraj vremena, nakanjuju se da ga obave. Mrsko im je dolaziti u džema'at.

Odsustvo unutarnjeg mira

Oni se ljute i na najmanje sitnice, uznemirava ih svako društvo, a ljudima eventualne zamjerke teško praštaju i zbog sitnih razloga su pakosni i zlopamtila.Kur'an ne nalazi put do njihovih srca, obećanja, upozorenja, naredbe, opisi strahota Sudnjeg dana ne dovode do straha u njihovim srcima i dušama.Imao sam priliku čuti jednu intelektualku koja se razočarala čitajući prijevod Kur'ana, jer jadnica ništa nije shvatila. Bijedno je njeno stanje.Neosjetljiv je čovjek prema kršenju Božijih naredbi zbog toga što se u njegovu srcu ugasilo svjetlo imana, njegov organizam je paraliziran, nemoćan da se i najmanjem zlu suprotstavi.Muhammed, a.s. je rekao: ˝Iskušenja jedno po jedno dolaze od srca. Koje god ih srce prihvati, na sebi ostavi crnu mrlju, a koje ih ipak odbije na sebi ostavi znak čistote, sve dok u jednu od dvije vrste ne svrstaju: crno srce – odbijeno, nalik na prevrnutu zdjelu, čisto srce – stameno, kojem nikakvo iskušenje nauditi neće moći sve dok god oba svijeta traju..˝

Osionost

Godi kad osionom ljudi ustaju na noge, jer to ispunjava njegovu bolesnu dušu. Očekuje uvijek pohvale za sebe, te da mu drugi laskaju i mjesto ustupaju.

Škrtost i pohlepa

Allah dž.š. na više mjesta hvali one koji svoje imetke troše za opće dobro, a kori škrtice. Tvrdica ima slab iman, jer zaboravlja da sve što ima je dar od Allaha dž.š.

Ravnodušnost prema problemima Islamske zajednice

Osoba bolesna srca uopće ne reagira na potrebe muslimana u obliku upućivanja dove, niti davanjem materijalnih usluga ili pružanjem drugih vidova pomoći. Njega ne interesiraju problemi i nevolje muslimana širom svijeta, a zaboravlja šta su muslimani iz drugih zemalja učinili za nas u toku agresije da bi nam pomogli. Njemu je teret platiti članarinu Islamskoj zajednici, a i kad plati prigovara na visini.

Gubljenje prijatelja

Allahov Poslanik, a.s. je u jednom hadisu rekao: ˝Dvije osobe koje su se u ime Allaha zavoljele, ne prekidaju prijateljstvo, sve dok jedan od njih ne počini grijeh.˝ Ovaj hadis govori o negativnom utjecaju grijeha koji kida bratske odnose među ljudima. Vrlo često otuđenost koju prijatelj prema prijatelju počne osjećati, uzrokuje griješenje jednog od njih, pa tako ljubav među njima počne iščezavati.

Ispoljavanje kukavičluka

Osoba slabog vjerovanja ispoljava krajnju nespremnost da se suoči sa problemima i teškoćama koje život neminovno donosi. Nesposoban je da se sa snagom svoga duha suoči sa realnošću već pada u očaj i prepušta se sudbini. Nepotrebno ulaženje u prepirku i svađu, navika da se sa svakim i o svemu raspravlja i prepire čini da se srce takvog čovjeka ili žene natapa grubošću. Božiji Poslanik, a.s. je rekao: ˝Ljudi nikada nisu skrenuli sa Pravog puta, a da tome nije prethodilo međusobno prepiranje˝.Raspravljanje bez potrebnog znanja, dokaza i iskrene namjere skreće sa pravog puta.

Odanost Dunjaluku

Osoba slabog imana je krajnje odana Dunjaluku i materijalnom životu, te da se osjeća depresivno pri gubitku bilo čega materijalnog. Potišten je kad mu je ponos povrijeđen, a sujetan kad mu je društveni status ugrožen. Njegove frustracije su veće ukoliko umjesto njega dobije pravi vjernik, što u njegovom srcu rađa zavidnost i zluradost.

Razgovor lišen Kur'ana

Ljudi slabog imana ne osjećaju za potrebno da citiraju kur'anske ajete, niti da citiraju hadise, te izreke ashaba, alima i pobožnih. Dešava se kad ih neko upozori i opomene da ga grubo odbijaju govoreći: ˝Šta ti imaš sa mnom, zašto se miješaš u moj privatni život, ako pijem alkohol-trošim svoje pare itd.˝Ovo su neki simptomi slabog imana koje treba liječiti prije nego što bude kasno. A iman je najvrjednije što može čovjek da posjeduje, jer o imanu i dobrim djelima ovisi sreća na oba svijeta.

Liječenje slabog imana i bolesnih srca

U islamskom odgoju polazna tačka je vjerovanje (iman) čije je središte srce (kalb) i duša(ruh).Učenje Kur'ana je naročito vrijedan ibadet, koji pozitivno djeluje na vjernika. Kur'an ima svoje posebne odlike, a jedna od njih je i ta što se Kur'anom može okoristiti samo onaj koji posjeduje mu'minsko srce i što samo on ga ˝dodiruje˝.Bolesna srca treba liječiti, kako bi postala mu'minska sa halis-imanom. Srce se mora dovesti do faze ozdravljenja, jer ono svoj smiraj nalazi tek onda kada izađe iz ˝šejtanskog kruga˝, bilo da se radi o šejtanu-čovjeku ili šejtanu-džinnu.Liječenje srca podrazumijeva njegovo provođenje kroz aktivnosti: učenja, razmišljanja, zikra, spoznavanja i prakticiraju islama. Ashabi su u početku svog prelaska na islam bili izuzetno poletni i revnosni u prakticiranju islama, tako da ih je sam Božiji Poslanik, a.s. vratio u ravnotežu.Srce koje je prihvatilo istinu, stijemi njoj. Tada slijede šejtanski napadi, u kojima neko pada, a neko ostaje uspravan. Pada onaj čije je srce bolesno i neosjetljivo, a uspijeva ostati uspravnim onaj ko posjeduje znanje i zdravo srce.Na Sudnjem danu će biti spašen samo onaj ko dođe Allahu dž.š. bikalbin-selim – smirena, spašena, čista srca i duše.Muhammed, a.s. je brojne dane i noći provodio u ibadetu. Stoga onaj ko želi da uspije od sebe ukloniti ružne osobine mora biti ustrajan u ibadetu koji se sastoji od : razmišljanja o Božijim djelima, spominjanju Allaha dž.š., učenju Kur'ana. obavljanju namaza, zikrullahu, učenju dova, istigfara, činjenju tevbe i sjećanjem na smrt.

Lijepo je učiti El-Esmau-l-husna, lijepa Allahova imena.

Kaže Muhammed, a.s. ˝Onome ko stalno čini istigfar, Allah dž.š. za svaku teškoću nađe olakšanje, iz svake tjeskobe izlaz i opskrbi ga odakle se i ne nada.˝Nakon mnogo istigfara lijepo je da učimo i salavate, jer je i to jedan od puteva ka svjetlosti srca. Kaže Muhammed, a.s. :˝Ko na mene donese jedan salavat, Allah dž.š. ( zbog toga) na njega donese deset.˝Kada učenik postane prosvijetljen nurli srcem, treba mu skrenuti pažnju na slijedeći hadis-šerif u kome Muhammed, a.s. kaže: ˝obnavljajte svoj iman˝.Ashabi upitaše : ˝Ja Resulallah, na koji način ćemo obnavljati svoj iman?˝On reče: ˝Mnogo učite la illahe illallah˝.Treba se što više usmjeriti na učenje Kur'ana i proučavanje njegovih sadržaja i poruka, jer je Kur'an lijek, uputstvo i milost mu'minima.Hasan El-Benna formulira slijedeću vird –dnevnu obavezu:

  • Istigfar – 100 puta
  • Salavat na Muhammeda, a.s. – 100 puta
  • La illahe illallah – 100 puta
  • Učenje jednog džuza iz Kur'ana dnevno
  • Klanjanje noćne nafile
  • Obavljanje namaza u džema'atu.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine