digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Imam je određen da predvodi

pitanja

Pitanje: Da li nam se prima namaz klanjajući za imamom ako ne proučimo Fatihu, jer Allahov Poslanik, a.s., je rekao: “Nema namaza onaj ko ne prouči Fatihu.”?

Odgovor: Prema propisima hanefijskog mezheba muktedije koje klanjaju namaz za imamom nisu obavezne učiti bilo šta od Kur’ana u namazu, uključujući i Fatihu. Dokazi hanefijskih pravnika su riječi Uzvišenog Allaha: “A kad se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite da biste bili pomilovani.” (El-A’raf, 204.) Ajet naređuje da se sluša i šuti. Slušanje se odnosi na namaze u kojima imam uči naglas, a šutnja obuhvata namaze u kojima imam uči u sebi i naglas. Također, hanefijski učenjaci navode hadis: “Imam je određen da predvodi, pa kada izgovori tekbir i vi izgovorite tekbir, a kada uči šutite.” (Muslim) Hadis kojeg Vi spominjete primjenjuje se na taj način što onaj ko klanja pojedinačno lično prouči Fatihu, a onaj ko klanja u džematu za njega Fatihu uči imam, jer učenje imama je dovoljno i ono zamjenjuje učenje muktedija pojedinačno. Dokaz za to je hadis: “Ko klanja za imamom, imamovo učenje je i njegovo učenje.” (Ibn Madže, El-Bejheki i Ed-Darukutni) Prema tome, namaz muktedija je ispravan iako oni ne uče Fatihu jer za njih imam uči.

Pitanje: Da li je dozvoljeno muslimanu da radi u namjenskoj industriji?

Odgovor: Nema smetnje da musliman radi u namjenskoj industriji. Proizvodi namjenske industrije, kao i ostali proizvodi ljudskog djelovanja, trebaju se koristiti u legitimne svrhe, a u slučaju njihove eventualne zloupotrebe odgovaraju oni koji to čine, a ne oni koji ih proizvode.

Pitanje: Mojoj sestri je rečeno da joj se klanja istihara namaz. Ja taj namaz znam klanjati, međutim u redovnim namazima ‘’šaram’’, pa tako da su rekli da nađem nekog da klanja za nju. Preporučili su mi jednu ženu, njen sin je imam u Gradačcu, pa vjerujem da nije zlonamjerna. Međutim, tražila je od mene njenu sliku, datum, ime i prezime, pa sam sumnjičav oko toga. Šta vi mislite o tome?

Odgovor: Istihara namaz je propisana, ali da je svako klanja za sebe, a ne za druge. Svako najbolje zna svoje potrebe i najiskrenije će moliti za samoga sebe. Onaj ko zna klanjati redovne namaze zna klanjati i istiharu namaz. Ona se sastoji od dva rekjata, na oba se uče Fatiha i neka kur’anska sura ili nekoliko ajeta. Nakon predaje selama prouči se istihara dova koju možete naći u zbirkama dova.

Pitanje: Moja porodica je preko 80 godina bila većinski suvlasnik u jednom objektu, dok je dio suvlasništva bio na trećem licu koje nikada nije boravilo niti došlo u spomenuti objekat. S obzirom na onemogućavanje da se sa objektom bilo šta radi, te s obzirom da se u objektu planirala značajnija investicija, pokrenut je postupak docjelosti preko suda (postupak kojim se svjesnim držanjem i korištenjem imovine trećeg lica ostvaruje pravo nad tom imovinom nakon proteka perioda od 20 god.), što je u međuvremenu i finalizirano. Tek sada, nakon velikih investicija i nakon održavanja objekta dugi niz godina, pojavljuje se sporni suvlasnik koji traži svoj dio posjeda. Da li kad se sve uzme u obzir (zakon, ulaganja, održavanje...), sporni dio nekretnine treba vratiti prethodnom vlasniku ili postupiti po zakonu BiH?

Odgovor: Načelno, tuđe pravo se ne smije uzurpirati, ali se pravo ne smije ni zloupotrebljavati. U konkretnom slučaju mogu se postaviti mnoga pitanja od kojih zavisi tretman suvlasnikovog prava. Ključno je pitanje zašto se suvlasnik nije ranije pojavljivao i raspolagao svojim pravom, da li je bio spriječen u tome ili je eventualno želio nanijeti štetu većinskim suvlasnicima svojim nemarom i sl. S obzirom na to da nismo upoznati sa svim detaljima spora tj. ne znamo argumentaciju druge strane, ne možemo donositi sud o ovom pitanju. Načelno, u šerijatu ne postoji institut zastare prava, ali postoji institut neprihvatanja tužbe nakon protoka određenog vremena uz određene uvjete. Ukoliko suvlasnik dokaže svoje vlasničko pravo njegovo pravo se ne može poništiti, te se treba obeštetiti. Kako će se obeštetiti to je stvar dogovora. Prema tome, ako postoji sudska presuda kojom se suvlasniku oduzima njegovo pravo, ipak bi bolje bilo da se on na neki način obešteti, kako bi većinski suvlasnici pred Bogom bili čisti po tom pitanju.

Pitanje: Da li je prihvatljivo ići na svadbu gdje će se servirati alkohol?

Odgovor: Ukoliko imate saznanja da se na svadbi planira točiti i konzumirati alkohol bolje je izbjegavati takvu vrstu svadbene svečanosti. Sumnjive situacije preporučeno je izbjegavati jer u hadisu se kaže: “Halal je jasan i haram je jasan, a između njih su sumnjive stvari koje većina ljudi ne poznaje. Pa, ko se bude sačuvao sumnjivih stvari sačuvao je svoju vjeru i čast.” Et-Tirmizi i Ibn Madže navode da je Allahov Poslanik, a.s., prokleo deset osoba koje imaju posla sa opojnim pićima: proizvođača, naručioca proizvodnje, konzumenta, distributera, skladištara, poslužitelja, prodavca, korisnika zarade, onoga ko ga kupuje i kome se kupuje. Musliman općenito treba izbjegavati druženja, skupove i mjesta u kojima se toči, služi i konzumira alkohol. Na ovu zabranu ukazuje navedeni hadis o osobama koje je prokleo Allahov Poslanik, a.s. Na nju izravno ukazuje i hadis koji prenosi Omer, r.a., u kome Poslanik, a.s., kaže: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka ne sjeda za stol na kome kruže čaše s alkoholnim pićima.” (Ahmed i Et-Tirmizi) Vrijedi napomenuti da se ovi hadisi prije svega odnose na situacije gdje se društvo okuplja prevashodno radi konzumiranja alkohola. Njihovo značenje se ne može u potpunosti primijeniti na okupljanje u mjestima u kojima ima i dozvoljenih usluga kao što su standardni hoteli i restorani.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine