digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

MUKABELA: Komentar 28. džuza

Autor: Zinaid Granić April 16, 2023 0

Ovaj džuz kao i svaki drugi prepun je univerzalnih poruka, koje svima nama mogu da koriste i da nam olakšaju put shvatanja života, na ovome prolaznom svijetu. Na osnovu naziva sura (Rasprava, Progonstvo, Provjerena, Bojni red, Petak, Licemjeri, Samoobmana, Razvod braka, Zabrana) možemo primijetiti raznovrsnost tema koje se nalaze u ovom džuzu.

Ličnosti koje su posebno spomenute su licemjeri, o njima se govori na mnogo mjesta u ovom džuzu. Licemjeri su opasna kategorija osoba, koje su prisutne u našim društvima.

Svaki neposluh prema Allahu, dž.š., i njegovom Poslaniku bit će osramoćen. Poznato nam je kako su kroz povijest završavali oni koji su bili neposlušni prema Allahu, dž.š., i Njegovom poslaniku, Muhammedu, s.a.v.s. Kroz ovaj džuz dolazimo do informacija koje se odnose na naše ponašanje, načine komunikacije, odnosno da trebamo biti svjesni toga da nas Allah, dž.š., posmatra i da poznaje, onda kada se sašaptavamo, što nam govori da trebamo voditi računa o našem govoru. Vjernici su svjesni da je odgoj izuzetno važan i da kada samo u prilici da učinimo nešto korisno da to i uradimo, pa čak i da ustanemo kada treba mjesto da se napravi, jer znajmo da na takav način dolazimo do visokih stepena kod Allaha, dž.š. Uistinu Allaha, dž.š., hvali sve što postoji i kada pomislimo na to, treba iz strahopoštovanja na sedždu da padnemo. Poznato nam je da je u ovom džuzu, dio kur'anskih ajeta koje često učimo a to su ajeti koji započinju sa riječima „La jestevi“a oni govore o tome da nisu jednaki stanovnici Dženneta i Džehennema. Nakon toga dolazi do opisa Božijih svojstava i Njegove posebnosti, koja se ne može uporediti ni sa čim.

Zanimljivi su svakako i primjeri drugih poslanika, koji su svojim riječima molili i nagovještavali buduće događaje. Ibrahimova dova za svoga oca i realnost njegova da o svemu odlučuje Allah, dž.š., i da se niko ne može od Allaha Uzvišenog odbraniti. Poruka Musaa, a.s., svome narodu. Riječi Isa, a.s., koji donosi radosnu vijest o poslaniku imena Ahmed. Isa sin Merjemin je potvrdio objavljeni Tevrat i upitao sljedbenike za pomoć, neki su povjerovali a neki su samo govorili da je to sve vradžbina. Od povijesnih ličnosti koje se spominju u ovom džuzu jesu i supruge Nuha, a.s., i Luta, a.s., koje su doživjele kaznu zbog licemjerstva i kojima je pripremljen Džehennem. S druge strane, dvije žene koje su veoma bitne za povijest islama i koje su spomenute u ovom džuzu su žena faraonova, koja je bila primjer iskrene vjernice i koja je dovom tražila kuću u Džennetu i spas od faraona. Odmah poslije nje imamo i Merjemu, kćer Imranovu koja je uistinu svoje vrijeme u molitvi i pokornosti Allahu, dž.š., provodila.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine