Dekan FIN-a Zuhdija Hasanović: Fakultet islamskih nauka je najadekvatnija adresa za učenje o islamu

Autor: Elvedin Subašić Oktobar 09, 2017 0

U povodu 40 godina rada Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu razgovarali smo s dekanom prof. dr. Zuhdijom Hasanovićem o ulozi Fakulteta u Islamskoj zajednici i bosansko-hercego-vačkom društvu, te o njegovoj budućnosti

PREPOROD: Koliko je ova godišnjica važna za Islamsku zajednicu, za znanstvenu i širu bh. javnost?

HASANOVIĆ: Želio bih prije svega čestitati tebi, kolegama i glavnom uredniku Preporoda gospodinu Tucakoviću, ali i svim čitaocima, 47 godina uspješnog rada našeg Preporoda koji nas nije samo informirao nego i duhovno, moralno i intelektualno formirao i koji nas je kroz sve ove godine, posebno prvih dvadeset i pet godina svoga djelovanja, očuvao u životu, odnosno držao budnim i svjesnim svojih islamskih vrijednosti i nije dopuštao da zaboravimo svoj islamski identitet. Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu obilježava 40 godina rada nastojeći ostvariti isti cilj, na drukčiji način, kroz svoje redovne aktivnosti: nastavni proces, naučno-istraživački rad, ali i kroz opći društveni angažman svojih nastavnika i saradnika. Ovo je prilika da se učini ozbiljna analiza rada Fakulteta islamskih nauka, kao i drugih obrazovnih ustanova Islamske zajednice i da se precizno utvrdi koje su to pozitivne aktivnosti s kojima treba nastaviti, a gdje su slabosti, posrnuća i mogućnosti poboljšanja koja treba izvršiti radi prosperiteta svih nas.

Prvi ciklus studija završilo 1.082 studenta

Ono što je činjenica jeste da je do sada prvi ciklus studija na Fakultetu završilo 1.082 studenta, drugi ciklus po predbolonjskom nastavnom planu i programu 102, sedam prema bolonjskom, a 41 student je stekao najviše akademsko zvanje doktora islamskih nauka.  S ponosom ističemo da naši svršenici obnašaju najodgovornije i najčasnije funkcije u Islamskoj zajednici, da su među njima sadašnji reisul-ulema Husein-ef. Kavazović, predsjednik Sabora IZ Hasan Čengić, da su oni rektori, dekani, univerzitetski profesori, muftije, direktori uprava, glavni imami, imami, muallimi i muallime u Bosni i Hercegovini, ali i u mnogim drugim zemljama, doslovno od Australije do Amerike te nastavnici i vjeroučitelji, ali su također i na upravljačkim i političkim pozicijama, direktori medresa i ostalih obrazovnih ustanova. Neki su dobili i važna društvena, domaća i međunarodna priznanja, poput: članstvo u akademijama nauka, u senatima i  upravnim odborima fakulteta i univerziteta, ekskluzivne nagrade u oblasti znanosti i kulture, i sl. Ovi podaci govore da svršenici Fakulteta islamskih nauka prožimaju sve organe i ustanove Islamske zajednice, ali kroz islamsku vjeronauku i druge poslove koje obavljaju u široj društvenoj zajednici pozitivno utječu i na sve društvene tokove i zbivanja u bosanskohercegovačkom društvu te daju svoj prepoznatljiv pečat dosljednom življenju islamskih principa, ali i savremenoj interpretaciji islama, koju krasi kontekstualno, odmjereno i primjenjivo razumijevanje islama.  Četrdesete godine u pojedinačnim životima su vrijeme duhovne i intelektualne zrelosti, a u radu institucija sasvim dovoljan period za odgovorno sagledavanje pređenog puta i jače iskorake prema naprijed.

Iduće godine studij o islamu u Evropi

 PREPOROD: Po čemu je FIN prepoznat i van BiH?

HASANOVIĆ: Fakultet islamskih nauka kroz redovni nastavni proces, ali i različite naučno-istraživačke projekte, nastoji zadovoljavati potrebe, prije svih, Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Međutim, s obzirom na činjenicu da je Sarajevo stoljećima bilo duhovni, kulturni i obrazovni centar muslimana šireg okruženja, oduvijek se nastojalo, shodno mogućnostima, odgovarati i tim izazovima. Fakultet je tako prije nekoliko godina, kada se začela ideja o obrazovanju imama u Njemačkoj, prepoznat kao najadekvatnija adresa na kojoj će se u saradnji sa našim nastavnicima osmišljavati studijski programi na novootvorenim centrima za islamsku teologiju u Tübingenu, Osnabrücku, Münsteru i Frankfurtu. Redovno se održavaju konferencije koje tretiraju pitanja islama u Evropi, kvalitetnije integracije  muslimana u evropska društva, savremene percepcije islama i razumijevanja islama koje je oslobođeno bilo kakvog ekstremizma, redukcionizma i isključivosti. Ovakvo razumijevanje islama naših nastavnika je prepoznato u Evropi i oni su rado viđeni gosti na različitim konferencijama i forumima na kojima se razgovara o ovim pitanjima. Da bi se naše višestoljetno razumijevanje islama institucionaliziralo i internacionaliziralo i vremenom potiskivalo brojne negativne narative o islamu Fakultet islamskih nauka planira u narednoj akademskoj godini, ako Bog da, pokrenuti magistarski (master) studij o islamu u Evropi kroz koji će se detaljnije izučavati kulture, tradicije, vjere, pravni sistemi, filozofije i povijest Evrope.

PREPOROD: Planira li se otvaranje novih smjerova?

HASANOVIĆ: Fakultet djeluje i svoje aktivnosti usmjerava prema odredbama i smjernicama koje su iskazane u Strategiji razvoja visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada IZ u BiH (u periodu od 2014. do 2024. godine). Na osnovu toga Fakultet u okviru nastavnog procesa planira pokretanje sljedećih magistarskih (master) studija: obrazovanje imama, hatiba i muallima; religijski turizam; međureligijski studij i izgradnja mira, i islam u Evropi (na engleskom jeziku).   Fakultet islamskih nauka se iz godine u godinu sve više razvija angažiranjem novih nastavnika i saradnika, povećavanjem broja studenata, bez obzira na suprotan trend na drugim fakultetima, pa i kroz pokretanje novih programa koji se mogu studirati na Fakultetu. Fakultet će, ako Bog da, nastaviti zadovoljavati potrebe prije svega Islamske, a zatim i šire društvene zajednice. Nastojat ćemo da prepoznamo te potrebe i da na daleko brži i efikasniji način nego do sada djelujemo na njihovom ispunjavanju. Tako je planirano da već od iduće godine pokrenemo jednogodišnji magistarski studijski program za religijski turizam. Nastavljamo sa razvijanjem studijskog programa za imame, hatibe i muallime pokrećući magistarski (master) studij koji će našim svršenicima omogućiti stjecanje jačih kompetencija te ne samo kvalitetnije organiziranje vjerskog života i bolje snalaženje u različitim tipovima džemata, nego i uspješnije duhovno i moralno snaženje naših džematlija.  Svjesni utjecaja kojeg kao ljudi vjere (teolozi) imamo u društvu već drugu godinu zajedno s kolegama sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta iz Sarajeva i Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta iz Foče i Međunarodnom humanitarnom i razvojnom agencijom Catholic Relief Services (CRS) radimo na organiziranju zajedničkog teološkog magistarskog programa o izgradnji mira iz teološke perspektive te, kao što sam već rekao, s ciljem internacionalizacije bosanskohercegovačke percepcije islama radi se na pokretanju, također, magistarskog programa o savremenom islamskom mišljenju u Evropi. Kroz pokretanje ovog studijskog programa aktivno ćemo raditi na jačanju liderske pozicije koju Fakultet islamskih nauka ima u jedinstvenom akademskom prostoru Evrope kada su u pitanju islamske nauke. Kako bi se poboljšao kvalitet naučno-istraživačkog rada Fakultet islamskih nauka, ako Bog da,  na lokalitetu Halačevića vakufa planira gradnju Centra za Kur’an i sunnet što će osnažiti ne samo ovu vrstu rada na Fakultetu islamskih nauka nego i ojačati koordiniranje aktivnosti sa srodnim naučno-obrazovnim ustanovama Balkana. Posebno nam je važno da u narednom periodu, a za nastavnike islamske vjeronauke već organiziramo redovne edukativne sadržaje dva puta godišnje, sistematičnije razvijamo cjeloživotno učenje za sve naše svršenike: imame, hatibe, muallime, nastavnike vjerskih predmeta u medresama, službenike svih struktura Islamske zajednice čime ćemo konstantno podizati njihove kompetencije, pa samim tim i vještine i kvalitete usluga koje pružaju. Također, želim naglasiti da su već preduzeti prvi koraci ka formiranju baze podataka svih naših alumnista čime želimo uspostavljanje trajne veze s njima i pokretanje različitih projekata koji imaju za cilj naše međusobno jačanje.

Izgradnja studentskog doma

PREPOROD: Jeste li zadovoljni tehničkim uvjetima FIN-a?

HASANOVIĆ: Fakultet svoje redovne aktivnosti odvija u dvije zgrade kapaciteta 1.200 m2. Glavna zgrada, iako reprezentativna i obnovljena 1998. godine, ipak zahtijeva stalna ulaganja kako bi bila funkcionalna, a pogotovo se to odnosi na zgradu mekteba koja pripada Gazi Husrev-begovom vakufu, a koju također koristimo. Nažalost, nemamo dovoljan broj kabineta pa su uglavnom po dva nastavnika ili saradnika u jednoj prostoriji, a u nekoliko kabineta i tri osobe. To svakako otežava posvećenost naučno-istraživačkom radu naših kolega. Budući da se već radi na nekoliko novih studijskih programa samim tim će se, ako Bog da, povećavati broj studenata pa su poduzete aktivnosti na proširenju prostornih kapaciteta za održavanje nastave i drugih vannastavnih sadržaja. Ovo nam je posebno važno radi pokretanja studijskog programa na engleskom jeziku. Ono čime se ponosimo jeste da se, s Božijom pomoći, konačno privode kraju radovi na izgradnji studentskog doma. Finansijska sredstva je osigurala Generalna direkcija vakufa Republike Turske na čelu sa dr. Adnanom Ertemom i na tome smo im neizmjerno zahvalni. Nadamo se da će, ako Bog da, biti useljiv već sljedećoj generaciji studenata prve godine, tj. u akademskoj 2018/2019. godini. Prostorni kapaciteti su takvi da omogućavaju smještaj svih redovnih studenata sva tri ciklusa studija. Izgradnjom studentskog doma ne samo da će se poboljšati kvalitet studija, nego se i pružaju bolje pretpostavke za sistematičan rad na odgojnom planu naših studenata. Ovo nam je posebno važno u vremenima kada kod mladih dominiraju osjećaji besperspektivnosti, beznađa, nemotiviranosti i pesimizma.

Na kraju, želim istaći ono što je posebno važno za sve nas, za Fakultet islamskih nauka, Islamsku zajednicu, ali i za sve muslimane Bošnjake bez obzira gdje se trenutno nalazili. To je nesebičnost vjernika, posebno muslimana ovih prostora, koji su od svojih skromnih primanja, nekada vrlo teško stečenih odvajali znatna sredstva za potrebe Islamske zajednice, posebno obrazovnih ustanova. I prije nego je ustanovljen Fakultet islamskih nauka naši dobrotvori su se javljali i uvakufljavali velika sredstava koja su omogućila pokretanje fakulteta. I dan-danas zahvaljujući, prvenstveno sredstvima zekata i sadekatul-fitra, Fakultet može normalno funkcionirati i planirati sve ove aktivnosti u budućnosti. Molim Allaha, dž.š., da svim našim vakifima, donatorima i stipenditorima sredstva koja su uložili u rad Fakulteta islamskih nauka višestruko vrati i nagradi ih na najljepši mogući način!

 

Sličica Želim Print

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro