digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Sedmi džuz: Suru koju je donijelo 70.000 meleka

Šestog dana mjeseca Ramazana se na mukabelama širom BiH uči sedmi džuz, koji započinje od 122. stranice te se završava s 141. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata završne dijelove sure El-Maide, te 14 stranica sure El-En'am

Pošto je sura El-Maide sura halala (dozvoljenog) i harama (nedozvoljenog), jedina je u sebi objedinila pet vrijednosti koje čuva islamsko zakonodavstvo: čuvanje vjere, života, razuma, časti i imetka. Uzvišeni Allah, dž.š., u ovoj suri ističe univerzalnu vrijednost svetosti ljudskog života čije nepravedno oduzimanje upoređuje s uništenjem cijelog ljudskog roda:Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva – kao da je svim ljudima život sačuvao. Naši poslanici su im jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih, i poslije toga, na Zemlji sve granice zla prelazili.“ El-Maide, 32.

El-En'am (Stoka) je prva mekkanska sura u Mushafu, jer sve sure od El-Bekare do El-Maide su medinske. Ima 165 ajeta i objavljena je nakon sure El-Hidžr.

Objavu ove sure su pratile mnoge posebnosti. U cjelosti je objavljena Poslaniku, s.a.v.s., tokom samo jedne noći, dok su ostale sure objavljivane postepeno. Ono što je najviše karakterizira jeste što je njeno objavljivanje pratila skupina od sedamdeset hiljada meleka, koji su slavili i hvalili Allaha, dž.š.

Sura El-En'am započinje s divnim ajetom: „Hvaljen neka je Allah, koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao, pa opet oni koji ne vjeruju – druge sa Gospodarom svojim izjednačuju!“, koji od samog početka ukazuje na njenu suštinu i poruku. Ova sura upozorava na različite vrste idolatrije, ukazuje na Allahovu jednoću (tevhid) i poručuje vjernicima: „U vašim srcima ne smije biti nikoga osim Allaha!“ Tevhid i zabrana širka se u ovoj suri spominju na 49 mjesta.

Zanimljivo je da se sura El-Maide završava s ajetom: „Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i nad onim što je na njima; On sve može!“ El-Maide, 120. Kao da su ove riječi priprema za početak sure El-En'am: „Hvaljen neka je Allah, koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao...“

Sura El-En'am se obraća vjernicima kako bi povećala njihovo vjerovanje u Allaha, njihovu ljubav prema Rabbu i njihovu iskrenost i predanost ibadetu. S druge strane, ona nudi odgovore ateistima i materijalistima: „Upitaj: "Čije je sve ono što je na nebesima i na Zemlji?" – i odgovori: "Allahovo!" On je Sebi propisao da bude milostiv. On će vas na Sudnjem danu sakupiti, u to nema nikakve sumnje; oni koji su sebe upropastili, pa – oni neće vjerovati.“ El-En'am, 12.

Ova sura poništava tvrdnje ateista da je priroda stvorila samu sebe ili ovaj svemir, ili se stvaranje desilo slučajno. Savršenstvo i ljepota stvaranja su dva najjača dokaza Allahove moći i jednoće. Možda se tu krije mudrost objavljivanja ove sure odjednom, jer je monoteizam potpun i jedinstven u uvjerenju i primjeni.

Mnogi ajeti sure El-En'am započinju s riječima: „Reci...“ ili „On je...“ Šta je povodo njihovom ponavljanju?

Dok učimo ovu suru, primjetit ćemo da svaki ajet koji govori o Allahovoj moći, započinje s zamjenicom 'On':

„On vas od zemlje stvara i čas smrti određuje, i samo On zna kada će Smak svijeta biti, a vi opet sumnjate.“ El-En'am, 3.

„On vas noću uspavljuje – a zna i šta ste preko dana griješili – zatim vas budi, sve dok ne dođe čas smrti. Na kraju, Njemu ćete se vratiti i On će vas o onome što ste radili obavijestiti.“ El-En'am, 60.

U ajetima koji započinju s 'Reci' upućuje se na argumente kojima se pobijaju pogrešna vjerovanja te se ukazuje na dokaze Allahovog stvaranja: „Reci: "Kažite vi meni, ako bi vas Allah sluha vašeg i vida vašeg lišio i srca vaša zapečatio, koji bi vam bog, osim Allaha, to vratio?" Pogledaj kako dokaze iznosimo, a oni opet glave okreću.“ El-En'am, 46.

Ovi ajeti se obraćaju učačima Kur'ana: „Spoznajte Ko je vaš Gospodar i ispunite vaša srca ljubavlju prema Njemu.“

 

 

 

 

 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine