digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Prva trećina: R.A.M.A.D.A.N

Autor: Izet Čamdžić April 16, 2021 0

U prvoj ramazanskoj trećini, trećini Milosti Božije razmislimo kojim djelima stječemo Allahovu milost

Selman Farisi, r.a. prenosi da je Poslanik rekao: „O ljudi, nastupio je veliki mjesec, u njemu je noć, vrjednija od hiljadu mjeseci. Allah je u ovom mjesecu post učinio obaveznim, a noćni namaz dobrovoljnim. Ko u njemu obavi nafilu kao da je obavio farz izvan njega, a ko učini farz, kao da je obavio sedamdeset farzova izvan njega. To je mjesec strpljenja, a nagrada za strpljive je Džennet. Njegova je prva trećina milost, druga oprost, a treća oslobađanje od vatre.“ (Ibn Huzejme)

Ramazanske trećine

Među sljedbenicima Poslanikovim raširena je spoznaja o podjeli ramazana na trećine, čak mufesiri kroz harfove u imenu mu nalaze potvrdu za to. Oni u imenici „ramadan“ prepoznaju, kroz četiri harfa, njegov sadržaj. Kroz harf „ra“ asociraju se na Rahmet, harf „mim“ asocira ih na magfiret, harf „dad“ asocira ih na daman – zaštitu od vatre, a „nun“ ih asocira na nur – svjetlo koje zadobije onaj koji zasluži rahmet, magfiret i od vatre zaštitu.

U hadis-i kudisijji Uzvišeni poručuje: “Moja milost nadvisuje Moju srdžbu.“ (Muslim). Allah, dž.š. je Er-Rahman, Er-Rahim, Milostivi, Svemilosni. Milost je Svoju na stotinu dijelova razdijelio. Jedan je dio na sva stvorenja na Dunjaluk spustio, a sve ostale, za one koji djelima svojim, milost Njegovu zasluže, za Ahiret ostavio. Vjerniku je cilj milost Božiju zaslužiti kako bi Dženneta stanovnik bio. Poslanik nam kazuje o čovjeku, mu'minu, koji čitav život, a živio je dugo, u ibadetu provodi i na sedždi s Dunjaluka seli. Kad mu Uzvišeni presuđuje Džennet Milošću Svojom, čovjek samouvjereno odbija istu i Džennet želi svojom zaslugom. Kada mu Milostivi pokaza šta je i koliko od blagodati uživao i koliko se on ibadetima svojim na njima uspio zahvaliti, ni očni vid još ne bijaše „odradio“. Želimo li Allahovu dž.š. milost, moramo je steći djelima koja ka milosti Njegovoj vode, moramo biti dobročinitelji. Allah, dž.š. kaže: “Milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine.“ (Al-A'raf 56).

Kako se stječe milost: roditelji i djeca

Džerir ibn Abdullah veli: “Poslanik je rekao: “Ko nema samilosti prema ljudima, Allah nema samilosti prema njemu“. (Muttefekun alejhi).

Milost Božija se stiče samilošću prema roditeljima. Allah dž.š. zapovijeda: “Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: 'Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene njegovali kad sam bio mali'“. (Isra 24) Nećemo zaslužiti Milost Božiju samo klanjajući, samo posteći, noćnim namazom samo... Džibril je Poslaniku rekao da je kod Allaha prezren i da je Allah, dž.š. srdit na onoga ko kod roditelja ne zasluži Džennet, ne zasluži Njegovu milost. U prvoj ramazanskoj trećini, trećini Milosti Božije, klanjajući i posteći, utiremo put ka istoj. Da li bismo danas bili tu da ne bijaše neizmjerne Božije Milosti, koja nam je kroz i preko roditelja naših pružena? Nismo bili sposobni sami se hraniti, kupati, presvlačiti.

Kroz post spoznajemo šta je glad, šta žeđ, i šta je čovjeku sve potrebno, a bili smo nesposobni sami sebi priuštiti. U prvih deset dana ramazanskih Uzvišeni želi našu pažnju usmjeriti ka djelu koje će nas u okrilje milosti Njegove uvesti. Pažnja i poslušnost roditeljima je to djelo.

R.A.M.A.D.A.N

Oni u imenici „ramadan“ prepoznaju, kroz četiri harfa, njegov sadržaj. Kroz harf „ra“ asociraju se na Rahmet, harf „mim“ asocira ih na magfiret, harf „dad“ asocira ih na daman – zaštitu od vatre, a „nun“ ih asocira na nur – svjetlo koje zadobije onaj koji zasluži rahmet, magfiret i od vatre zaštitu.

Milost Božija se stječe samilošću prema evladu. Aiša, r.a. prenosi: “Neki beduini su došli Poslaniku i upitali: 'Ljubite li vi svoju djecu?' Poslanik reče: 'Da'. Rekoše: 'Mi to ne činimo'. Poslanik reče: 'Zar je Allah, dž.š. iz vaših srca uzdigao samilost?'“ (Muttefekun alejhi). Ebu Hurejre, r.a. kaže: “Poslanik je poljubio unuka Husejna, a kod njega je bio Akre' ibn Habis koji reče: 'Ja imam desetoro djece i nisam nikad nijedno poljubio.' Poslanik ga pogleda i reče: 'Ko nije milostivan, neće milost ni uživati“. (Muttefekun alejhi) Iz ovih primjera koje nam nudi onaj koji je čovječanstvu najljepši primjer, saznajemo da je roditelju obaveza posvetiti se djeci, njihovom odgoju, podsticati ih na dobro ličnim primjerom prije svega. Djeca zaslužuju našu ljubav iskrenu i našu žrtvu na planu njihovog odgoja. Sigurno ti je stalo da tvoje dijete bude tvoj ponos, zato ga s ljubavlju budi na sehur, bdij na njegovim postupcima, ohrabruj ga na putu dobra, povedi ga u džamiju. Ljubi ga tako što ćeš ga za njegovo dobro i dobro svih nas, za sebe trajnom sadakom učiniti. Iskazujući samilost prema evladu, krčiš sebi put ka milosti Božijoj, a djetetu ka uspjehu. Iz prve ramazanske trećine učimo, razaznajemo koja su to djela koja će nas u okrilje milosti Božije uvesti. Odgoj djece, to je djelo.

Ruhamau bejnehum

Milost Božija se stječe izgradnjom dobrih odnosa među nama, samilošću jednih prema drugima. Ta se samilost pokazuje kad se međusobno pomažemo i u dobru podupiremo. Sljedbenike Muhammedove, a.s. onima koji su samilosni između sebe Allah, dž.š. opisuje. On Uzvišeni kaže: “Muhammed je Allahov Poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima i samilosni među sobom“. (Feth 29) Kroz dane ramazana, koji su milošću Božijom označeni, učimo da se kroz džemat družeći upoznajemo i saznajemo za džematsku braću koji su u potrebi i pomažemo se. Post ima duhovni aspekt i vrijednost, jača nam iman, bogobojaznost nam snaži i odlučnijima nas čini u borbi s haramom. Ima post i zdravstveni aspekt, opisan je u riječima Poslanikovim: “Postite bit ćete zdravi.“ Ima i socijalni aspekt i poruku. Neće nas sam post odvesti u okrilje Božije milosti. Tamo ćemo stići, milost Božiju dosegnuti, ako budemo činili djela kojima nas post uči. Uči nas solidarnosti i bratskoj pomoći. Da bi milost Njegovu zaslužili trebamo biti „Ruhamau bejnehum“ - „Samilosni između sebe“.

Iz trećine ramazanske koja se Rahmet zove ukoračuje se u drugu kojoj je ime Magfiret. Da bi Allahovu milost stekli i sami milostivi trebamo biti prema svemu, a vidjeli smo, prema čovjeku posebno, a kad je taj čovjek naš roditelj, naš evlad, kad je to brat musliman, samilost je obavezna. Neka nas prvih deset ramazanskih dana samilošću ispuni i na djela kojima se milost Milostivog stiče, usmjeri. Amin.

 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine