50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Categories

Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” - a Allah prašta i samilostan je. (Âlu ‘Imrân, 31)
Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.
U islamu džamije imaju posebno istaknuto mjesto.
Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.
Muslimani više znaju šta će se dešavati na Ahiretu, umjesto da urede svoj život na Ovome svijetu, od kojega i zavisi naš status na Ahiretu 
Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.
Pokajanje ili teobu je moguće podijeliti na onu koja je obavezna (vadžib) i onu koja je preporučena (mustehab).
Sahr El-Gamidi, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Allahu moj, daj mome ummetu berićet u ranim satima!" (Ebu Davud, 2606, Tirmizi, 1212, Darimi, 2435, Ahmed, 15784, Ibn Hibban, 3754, sahih)
Treba spomenuti i jednu negativnu pojavu novijeg datuma među našim muslimanima, a kojoj je uzrok lijenost u bogobojaznosti: redovito slijeđenje najlakšeg mišljenja u pitanjima u kojima postoji razilaženje, čak i…

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine