50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Muhammed a.s. u Kur'anu

Iz knjige "Kratki vodič kroz Kur'an", Murad W. Hofmana.

Ako osoba poznaje dobro njegov poslanički život, može pronaći indicije o tome u Kur'anu. Ali njegov život nije moguće rekonstruirati iz kur'anskog teksta. Od ličnosti iz njegovog ikruženja samo su dvoje poimenice spomenuti u Kur'anu: Ebu Leheb i Zejd. Od historijskih islamskih toposa samo Mekka (Bekka), Jesrib (Medina), Arefat, Bedr, el - Hidžr i Hunejn. 
Četrdeset i sedma sura je nazmana "Muhammed". Međutim, njegovo ime se pojavljuje samo četiri puta u cjelokupnom Kur'anu. Dakako, u Kur'anu Bog se često direktno obraća njemu, često sa naredbom "Reci", nazivajući ga Svojim poslanikom i opominjačem.

Najvažnije jeste da Kur'an jasnim ističe da je Muhammed: 
- Samo ljudsko biće koje jede i pije i "odlazi na trgovište"
- Nije pjesnik, niti proricatelj
- Posljednji poslanik
- Bez izravne moći da čini čuda
- Samo zadužen da dostavi, ne da nametne, Božiju poruku

Spominjanje Poslanika u Kur'anu se nije dešavalo uvijek u stilu askanja i pohvale. Nasuprot tome, Bog ga je nekoliko puta oštro ukorio. U ajetu 66:1 upuena mu je zamjerka: "Zašto ti zabranjuješ ono što je Bog dopustio?". U 18:23 on se okrivljuje za to št je pokušao predvidjeti neku novu, izričitu objavu da će doći narednog dana, umjesto da je to prepustio Božijem nahođenju. Osamdeseta sura sadrži najozbiljniji ukor, jer se Muhammed a.s. bio namrštio kada ga je jedan siromašni slijepi čovjek prekinuo u razgovoru sa jednom utjecajnom osobom:

"On se namrštio i okrenuo, zato što je slijepac njemu prišao. A šta ti znaš - možda on želi da se očisti, ili pouči, pa da mu pouka bude od koristi. Onoga koji je bogat, ti njega savjetuješ, a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje; a onoga koji ti žureći prilazi, i strah osjeća, ti se na njega ne osvrćeš. Ne čini tako! Oni su pouka!"

Činjenica da je Kur'an kritičan prema Muhammedu a.s. može biti uzeta kao indirektan argument koji dokazuje da on nije njegov autor.

Prijevod sa engleskog: Mirnes Kovač 

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija